Regulamin

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.kryniczna.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kryniczna.pl prowadzonego przez: Apteka Prywatna Anna Sikora mieszczącą się w Krakowie 31-463 przy ul. Krynicznej 15; posiadającą NIP: 6760027692 i REGON: 351020143 (dalej zwaną „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”), a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego
1.INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Za pośrednictwem stron internetowych  www.kryniczna.pl jest prowadzona sprzedaż przez Apteka Prywatna Anna Sikora mieszczącą się w Krakowie 31-463 przy ul. Krynicznej 15; posiadającą NIP: 6760027692 i REGON: 351020143,
1.2. Apteka Prywatna Anna Sikora posiada koncesję na prowadzenie apteki wydaną przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 21.02.1991 r., z numerem  FAA-142/A/89/91
1.3. Sprzedawca oraz zatrudnieni w niej farmaceuci przestrzegają Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, którego treść dostępna jest stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej pod adresem : http://nia.org.pl/dat/attach/566_kodeksetykiaptekarzarporyginal.pdf
2. DEFINICJE
2.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
2.3.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.6. KONTO (KONTO KLIENTA) – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. Konto powstaje w wyniku Rejestracji
2.7. PRAWO FARM ACEUTYCZNE – ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 r., Nr 126, poz. 1381 z późń. zm.),
2.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, niebędąca Produktem Leczniczym
2.9. PRODUKT LECZNICZY - substancja lub mieszanina substancji, posiadająca status produktu leczniczego zgodny z Ustawą Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381) oraz ważne dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia
2.10. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego
2.11. REJESTRACJA – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracji  udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu
2.12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza z dnia 26 marca 2015 r. (Dz.U. 2015r, poz. 481 ).
2.13. SKLEP INTERNETOWY (dalej także jako „SKLEP”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www. kryniczna.pl
2.14. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA  - Apteka Prywatna Anna Sikora mieszczącą się w Krakowie 31-463 przy ul. Krynicznej 15; posiadającą NIP: 6760027692 i REGON: 351020143,
2.15. TOWAR – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży
2.16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
2.17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego
2.18. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej
2.19. USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827)
2.20. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą
 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI PREZENTOWANYCH NA STRONIE SKLEPU
3.1. Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy za pośrednictwem strony internetowej www.kryniczna.pl, na której prezentuje Towary, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące asortymentu dostępnego do sprzedaży. Prezentacja Towarów na stronie internetowej www.kryniczna.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Prezentacja Towarów, ogłoszenia, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej www.kryniczna.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie mają charakteru wiążącego.
3.3. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz oznaczenia producenta lub importera.
3.4. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w ofercie Sklepu Internetowego www.kryniczna.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
3.5. W Sklepie zamieszczone są opisy Towarów pochodzące od producenta tych Towarów. Opisy Towarów prezentowanych w Sklepie www.kryniczna.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i poglądowym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Prawa Farmaceutycznego.
3.6. Informacje publikowane na stronie www.kryniczna.pl nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w Sklepie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie mogą być traktowane, jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. Przed użyciem zamówionego Produktu leczniczego lub wyrobu medycznego należy zapoznać się z ulotką informacyjną do niego dołączoną. Zawiera ona wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania Produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Należy również skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą albowiem produkt leczniczy lub wyrób medyczny niewłaściwie stosowany może stwarzać zagrożenie dla  życia lub zdrowia zamawiającego lub innego  pacjenta. Apteka Prywatna Anna Sikora nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych w aptece produktów, czy też za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do produktów ulotek informacyjnych.
3.7. Sklep zapewnienia Klientom możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 124114233
4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM www.kryniczna.pl
 
4.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

4.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

4.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aptekakryniczna.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kryniczna 15, 31-463 Kraków.

4.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Jeśli Usługobiorca wyraził wcześniej chęć założenia Konta, o którym mowa w punkcie 4.1.1. dane z Formularza Zamówienia zostaną dodane jako dodatkowe informacje do Konta Usługobiorcy.

4.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

4.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”.

4.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aptekakryniczna.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kryniczna 15, 310-463 Kraków.

4.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5. 0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

4.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktów i Produktów Leczniczych, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

4.4.2. pisemnie na adres: ul. Kryniczna 15, 31-463 Kraków;

4.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aptekakryniczna.pl;

4.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 
5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY, SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ ODMOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
5.1.  Zamówienia przez stronę internetową www.kryniczna.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.15.00, w sobotę, w niedziele i święta rozpatrywane będą od godziny 10.00 następnego dnia roboczego.

5.2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

5.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 4.1.2 Regulaminu.
5.3.2. Informację o złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje drogą e-mailową na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta w przeciągu dwóch dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Aby zamówienie mogło zostać przekazane do realizacji Klient zobowiązany jest w przeciągu 7 dni roboczych potwierdzić zamówienie poprzez klikniecie w załączony do wiadomości link lub w razie braku takiej możliwości skopiowanie załączonego adresu potwierdzającego do przeglądarki internetowej i uruchomienie strony potwierdzającej zamówienie. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia
5.3.3.Po potwierdzeniu złożonego Zamówienia, Klient otrzyma drogą telefoniczną lub e-mailową informację o aktualnym statusie Zamówienia tj.: (1) przyjęciu do realizacji, (2) odrzuceniu zamówienia lub (3) oczekiwaniu na informację o dostępności Towaru u dostawcy. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5.3.4. W przypadku towarów ze statusem „Dostępny”, nie znajdujących się w magazynie Sprzedawcy, termin przyjęcia do realizacji zależy od dostępności towaru u dostawcy.
5.3.5. Realizacja zamówienia nastąpi wyłącznie po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówień, o którym mowa w punkcie 4.1.2. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, jeśli zamieszczone zostaną w Formularzu Zamówień niekompletne lub błędne dane, które uniemożliwią jego wykonanie.
5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.3.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
5.5 Odmowa realizacji zamówienia.
5.5.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:


•    braku zamówionego Towaru w swoich magazynach w ilości określonej przez zamawiającego, braku możliwości zrealizowania zamówienia wynikającej z winy osób trzecich (np. producenta, dystrybutora lub hurtownika),
•    wycofania ze sprzedaży lub wstrzymania sprzedaży danego produktu leczniczego na terenie Polski w trakcie realizacji zamówienia,
•    nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu przez Klienta,
•    gdy Klient jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu internetowego do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia z numerem rachunku, na które ma on wpłacić należność. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7), Klient powinien powiadomić Aptekę Prywatną Anna Sikora o zaistniałej sytuacji,

o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony wraz z dokładną przyczyną odmowy realizacji Zamówienia.
5.5.2. W sytuacji odmowy realizacji zamówienia przez Aptekę Prywatną Anna Sikora wpłacone z tego tytułu przez Klienta należności zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od dnia odmowy realizacji zamówienia.
5.6. Rozbieżności pomiędzy aktualną ofertą Sprzedawcy a Zamówieniem
5.6.1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem, a aktualną ofertą Sprzedawcy na stronie internetowej www.kryniczna.pl, Usługodawca poinformuje Klienta o rozbieżności drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej przedstawiając jednocześnie odpowiedź na ofertę złożoną przez Klienta zawierającą zmiany lub uzupełnienia Zamówienia.
W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
1) zamiennik,
2) przyjęcie do realizacji Zamówienia bez brakującego Towaru,
3) przyjęcie do realizacji Zamówienia z wydłużonym czasem dostawy potrzebnym dla sprowadzenia zamówionego Towaru.
5.6.2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia przez Klienta włączenia zastrzeżeń do Umowy sprzedaży, które w szczególności mogą obejmować wybór jednej z zaproponowanych możliwości opisanych w 5.6.1.
5.7. W przypadku niezrealizowania zamówienia z leżących po stronie  Klienta przyczyn, zwłaszcza w sytuacji podania błędnego adresu albo nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami doręczenia zamówienia, a w przypadku produktów, których sprzedaż po nieudanej próbie dostarczenia produktów nie będzie możliwa - również kosztami tych produktów.
6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONY TOWAR
 
6.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

6.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
6.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
6.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy tj : Bank Pekao SA 18 1240 4588 1111 0000 5494 0217.

6.2. Termin płatności:

6.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU ZAMÓWIONEGO TOWARU
 
7.1. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7.2. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

7.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

7.3.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

7.3.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa

7.3.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Kryniczna 15, 31-463 Kraków – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 19:00. W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) godziny odbioru ulegaja zmianie na od 10.00 do 18.00


7.4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

7.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy po uprzednim zawarciu Umowy Sprzedaży

7.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.5. Termin gotowości Towaru do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta o treści „Zamówienie przygotowane jest do odbioru”. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

7.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy po uprzednim zawarciu Umowy Sprzedaży.

7.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
7.6. W miesiącach wakacyjnych, lipiec i sierpień Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany (skrócenia) godzin otwarcia apteki, tym samym mogą ulec zmianie godziny, w których można odebrać Towar. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo lub telefonicznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.
7.7. W sytuacji, gdy dostawa Towaru w terminie określonym w punkcie 7.4. jest niemożliwe, Sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, bądź odmowy realizacji zamówienia
 7.8. Koszty realizacji zamówienia ponosi Klient, za wyjątkiem sytuacji, w której zamówienie jest na kwotę powyżej 350 złotych, wtedy koszty przesyłki ponosi Sprzedający.
8. REKLAMACJA PRODUKTU
8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
8.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad
8.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
8.3.1. Pisemnie na adres: ul. Kryniczna 15, 31-463 Kraków;
8.3.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kryniczna.pl;
8.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Kryniczna 15, 31-463 Kraków. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu,
8.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 8.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 8.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Sprzedający odpowiada za skutki użycia zakupionych Towarów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób określony w informacji producenta dołączonej od Towaru, a także wyłącznie w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące normy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności określonej w prawie farmaceutycznym.
10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10.1.  Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku poz. 827), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.
10.2. W związku z przepisem art. 96 ust 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 roku, Nr 45, poz. 271), Produkty Lecznicze lub Wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. Możliwość zwrotu Produktu leczniczego lub wyrobu leczniczego istnieje jedynie w przypadku Produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania
10.3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.10. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
10.3.1. pisemnie na adres: ul. Kryniczna 15, 31-463 Kraków;
10.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kryniczna.pl;
10.4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
10.5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
10.5.1. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
10.5.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
10.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
10.7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: ul. Kryniczna 15, 31-463 Kraków.
10.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10.10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
10.10.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10.10.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
10.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
10.11.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10.12. Do Towarów zwracanych przez konsumenta należy dołączyć paragon lub fakturę VAT, będące dowodem zakupu.
11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
11.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
11.2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Apteka Prywatna ANNA SIKORA ul.Kryniczna 15, 31-463 Kraków,  posiadającą NIP: 6760027692 i REGON: 351020143,; adres poczty elektronicznej: biuro@aptekakryniczna.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
11.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
12.2. Zmiana Regulaminu:
12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
12.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
12.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–  Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
–  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–  Adres konsumenta(-ów)
–  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–  Data

(*)   Niepotrzebne skreślić.